Siste nyheter

Konferansen ble en braksuksess. Med over 300 deltakere er vi svært fornøyde med både oppslutning, innhold og generell gjennomføring av konferansen.

De fleste foredragene er nå lagt ut under linken "Foredrag" i menyen til venstre.

Kontakt oss dersom det er materiale i forbindelse med konferansen du savner, og ønsker å få tilsendt. Vi vil etter beste evne forsøke å legge ut det vi har i løpet av de nærmeste dagene.

 

MENY

 

Tema

Tema 1: Brukerstyrking, brukermedvirkning og brukerstyring

Brukermedvirkning individuelt og i system har ulik fortolkning. Vårt hovedfokus i konferansen er å dele erfaringene til ulike metoder som søker å påvirke systemene. Det er fremdeles mye diskusjon omkring brukermedvirkning som en realitet. Vi ønsker derfor å presentere ulike eksempler, hvor innhold og resultat blir tatt opp til debatt. Blant de mange sentrale prosjektene innenfor dette temaet, vil erfaringene fra Bruker Spør Bruker-undersøkelsene rundt om i landet inngå, med presentasjon av metodens dokumentasjonsprosess.

Tema 2: En meningsfylt hverdag - arbeid, aktivitet og bolig

Arbeid og sysselsetting er blitt et fremtredende mål for norsk velferdspolitikk. Vi ser også på enkeltbrukerens situasjon i denne sammenhengen. For noen brukere kan verdien av arbeid ligge i muligheten til å leve et godt liv uavhengig av hjelp fra andre. Andre har behov for å inkludere slik hjelp for å ha et godt liv med arbeid. Felles for alle er at det handler om livskvalitet og en meningsfylt hverdag. Hvordan lykkes vi med å oppfylle Norges grunnlov om rett til arbeid for alle?

å ha et sted å bo er et grunnleggende menneskelig behov. Som følge av opptrappingsplanen for psykisk helse har det kommet mange nye boligløsninger. Vi tar opp til diskusjon hvilke av disse løsningene som er gode? Hvordan kan løsninger som bofellesskap gi mulighet for privatliv, og samtidig tilgjengelighet for bistand? Kan vi unngå en ny type institusjon, hvor de fire veggene i bofellesskapet setter rammevilkår som ligner institusjonens?

Tema 3: Kunnskap er makt

Opptrappingsplanen for psykisk helse har økt fokuset på voksenopplæring som en vei til større egenmestring. Ved å satse på lærings- og mestringssentra i foretaksregi, ønsker man å oppnå nettopp en slik mestringsprosess. Vi retter fokus mot slike tiltak - hva fungerer? Kan helsetjenestene gi kurstilbud som har fokus på mestring og ikke på sykdom?

Tema 4: Opplysningsarbeid

Brukerorganisasjonene jobber aktivt for å forbedre hjelpetilbud for alle brukere. Deres rolle i opptrappingsplanen er blitt fremhevet. Hva kan vi lære av deres erfaringer i samarbeid med det offentlige? Hvordan kan offentlige tjenester i kommuner og helseforetak støtte opp om brukerorganisasjonenes arbeid uten å overta deres rolle?

Tema 5: Hva hjelper?

Her tar vi opp de ulike faktorene som innvirker i bedringsprosessene ved psykisk sykdom. Hva skal til for å bidra til en bedring ved alvorlige psykiske problemer - fra brukernes ståsted? Recoveryforskning og bedringsprosesser står sentralt, det samme gjør debatten omkring medisinering og brukerorienterte alternativer til tvang.

Tema 6: Internasjonal inspirasjon

En lang rekke brukerorganisasjoner og grupper arbeider på den internasjonale arena med å forbedre samfunnsvilkårene for mennesker med psykisk helseproblematikk. Vi tar opp flere internasjonale strømninger innen feltet psykisk helse, og diskuterer blant annet brukerinvolvering i forskning, brukerkompetanse i utdanning, og visjoner for framtiden på tvers av grenser.